Статут ЗОШ 103 (нова редакція)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 28.11.2016 №752р

СТАТУТ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

 ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №103

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2016


І. Загальні положення

1.1. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради Запорізької області – це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян на  загальну середню освіту.

1.2. Статут Загальноосвітньої школи-комплексу естетичного виховання з поглибленим вивченням іноземних мов № 103 первинно зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Комунарської районної Ради народних депутатів від 24.09.1999 № 170/37.

Зміна назви «Загальноосвітня школа-комплекс естетичного виховання з поглибленим вивченням іноземних мов №103» на «Запорізький навчально-виховний комплекс естетичного профілю №103 Запорізької міської ради Запорізької області» здійснена рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.11.2005 № 425/50.

Рішенням Запорізької міської ради від 29.05.2013 №29 «Про зміну найменувань загальноосвітніх навчальних закладів» Запорізький навчально-виховний комплекс естетичного профілю №103 Запорізької міської ради Запорізької області перейменовано в Запорізьку загальноосвітню школу
І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області. Згідно рішення Запорізька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області визначена правонаступником прав і обов’язків Запорізького навчально-виховного комплексу естетичного профілю №103 Запорізької міської ради Запорізької області.

Згідно з наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 25.10.2013 №616р «Про затвердження змін до Статуту Запорізького навчально-виховного комплексу естетичного профілю № 103 Запорізької міської ради Запорізької області, викладених у новій редакції Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області» до попередньої редакції Статуту внесено зміни, державна реєстрація яких проведена 04.11.2013 року, номер запису 11031050005010997.

Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого наказом департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 25.10.2013 №616р «Про затвердження змін до Статуту Запорізького навчально-виховного комплексу естетичного профілю № 103 Запорізької міської ради Запорізької області, викладених у новій редакції Статуту Запорізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області»
.

Після державної реєстрації нової редакції Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

1.3. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у місті Запоріжжі Запорізької області, може мати печатку із зображенням герба, штамп, вивіску зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою. Школа може мати самостійний баланс. За своєю організаційно-правовою формою навчальний заклад  має статус комунального навчального закладу.

1.4. Повна назва: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізької міської ради Запорізької області.

Скорочена назва: ЗОШ №103.

1.5. Місце знаходження  Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області: 69118, Запорізька область, місто Запоріжжя,   вулиця Новокузнецька, будинок 18-А.

1.6. Засновником і власником навчального закладу є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

1.7. Органом управління навчальним закладом  є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – територіальний відділ освіти Комунарського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Орган управління навчальним закладом здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.8. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту, виявлення і розвиток творчих здібностей учнів з певного навчального предмета чи освітньої галузі; поглиблене оволодіння системою знань і умінь з обраних навчальних предметів, допрофільної підготовки учнів;забезпечення ранньої профілізації з відповідної освітньої галузі, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії;виховання у школярів здатності до самостійного вибору та прийняття рішення, формування навичок самостійної, науково-дослідної роботи;задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів.

1.10. Головними завданнями навчального закладу є:

-          забезпечення  науково-теоретичної,  гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних учнів;

-         виховання громадянина України;

-         виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти,  трудової діяльності;
-         виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-         пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

-         формування особистості дитини, розвиток  її  здібностей і обдарувань, набуття нею соціального досвіду;
-         формування основних норм загальнолюдської моралі; 

-         створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

-         надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

-         оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

-         виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-         реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-         виховання свідомого  ставлення  до свого здоров'я та здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-          збереження життя та здоров’я дітей;

-          дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

-          дотримання державних стандартів освіти;

-          дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-          дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.13. У навчальному закладі навчання здійснюється російською мовою, запроваджено функціонування класів з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська та німецька мови) з 1 класу, поглиблене вивчення окремих предметів за навчальними профілями: філологічний, суспільно-гуманітарний. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення можливе відкриття  інших профілів навчання у старшій школі.

За рішенням засновника, за наявності відповідного контингенту учнів, навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення та погодження з Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, органом державно-епідеміологічної служби в закладі можливе відкриття інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.14. Класи з поглибленим вивченням іноземних мов формуються в загальноосвітньому навчальному закладі наприкінці навчального року (орієнтовно у травні) за наявності кваліфікованих спеціалістів (учителів, викладачів), відповідного програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

1.15. Рішення про формування класів із поглибленим вивчення іноземних мов приймається педагогічною радою, враховуючи бажання учнів та батьків (або осіб, які їх замінюють), і після погодження з відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, затверджується наказом директора закладу.

1.16. Навчальний заклад згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

-          проходити в установленому порядку державну атестацію;

-          визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

-          визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-          в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-          спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-          використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу в межах затвердженого кошторису або за рахунок інших власних надходжень;

-          бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним Статутом з дозволу власника;

-          отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

-          залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-          розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів в межах затвердженого кошторису;

-          встановлювати форму для учнів у відповідності до Указу Президента України від 12.06.1996 №417/96 «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти»;

-          надавати додаткові платні освітні послуги.

1.17. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у навчальному закладі визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

1.18. У навчальному закладі створюються та функціонують:

-          психологічна і соціальна служба;

-          медична служба;

-          дитячі об’єднання: гуртки, студії та секції в межах коштів, виділених на утримання закладу;

-          дитячі організації неполітичного і нерелігійного характеру;

-          методичні та творчі об’єднання вчителів та інші організації, діяльність яких не суперечить чинному  законодавству.

1.19. Форми організації методичної роботи у навчальному закладі визначаються щорічно наказом директора навчального закладу.

1.20. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.21. Навчально-виховний процес здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

1.22. Класи в навчальному закладі формуються за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району  згідно з нормативами їх наповненості, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування.

1.23. У навчальному закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121. Кількість учнів у групах продовженого дня визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  освіти за погодженням з центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної фінансової політики.

ІІ. Зарахування учнів до навчального закладу та їх відрахування

2.1. За навчальним закладом закріплена відповідна територія обслуговування і до початку навчального року заклад бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до загальноосвітніх класів здійснюється без проведення конкурсу за бажанням і заявами батьків (осіб, які їх замінюють), і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Зарахування учнів до класів із поглибленим вивченням іноземних мов (англійська та німецька мови) здійснюється на безконкурсній основі відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.3. У випадках, коли учні не засвоюють навчальну програму і мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, що вивчається поглиблено, згідно з рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника навчального закладу може здійснюватися їх переведення до інших класів.

2.4. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до навчального закладу батьки (особи, які їх замінюють) подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.

Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

2.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.7. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки (особи, які їх замінюють) подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту, батьки (або особи, які їх замінюють) подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. При складанні робочого навчального плану використовуються додатки до Типових навчальних планів, які у повному обсязі включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій передбачені додаткові години на поглиблене вивчення предметів, на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття відповідно профілю класу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

Робочий навчальний план навчального закладу затверджується територіальним відділом освіти Комунарського району. У вигляді додатку до робочого навчального плану додається програмне забезпечення інваріантної і варіативної частини робочого навчального плану.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани навчального закладу погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за поданням органу управління освітою, підпорядкованого Запорізькій обласній  державній адміністрації.

Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

На основі зазначеного робочого навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план для дітей з особливими потребами з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

3.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах тощо.

Для реалізації програм поглибленого вивчення іноземних мов може залучатись професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідницьких установ, установ культури.

У навчальному закладі може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

3.5. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району.

Традиційно навчальний рік поділяється на два семестри.

3.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.8. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.9. Тривалість уроків у навчальному закладі в 1-х класах становить 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району та управлінням Держпродспоживслужби. 

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.10. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчального закладу.

Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.11. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, гурткові та інші позакласні заняття та заходи спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдаровань за умови дотримання відповідного гранично допустимого навантаження.

3.12. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді спарених уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.  Домашні завдання учням 1-их класів не задаються.

3.14. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

3.15. Позакласна робота проводиться з урахуванням забезпечення всебічного розвитку особистості (обов’язкове проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, перегляд фільмів, зустрічей з представниками країн, мова яких вивчається і т. д.).

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 

4.3. У першому класі та І півріччі другого класу дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися бальна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. Оцінювання учнів 3-11 класів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

4.4. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері охорони здоров’я. 

4.6. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.7. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до  школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.8. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.9. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.10. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники школи III ступеня – Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

За відмінні успіхи в навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу у навчальному закладі встановлюються відповідно до чинного законодавства.

4.11. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів навчального закладу. 

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам навчального закладу свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється центральним органом виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, територіальним відділом освіти Комунарського району, органом управління освітою, підпорядкованого Запорізькій обласній державній адміністрації.

V. Виховний процес у навчальному закладі

5.1. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу у навчальному закладі  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

5.3. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і  воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна у навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту.

5.5. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, медичні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти навчального закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

6.3. Учень – особа, яка навчається і виховується у навчальному закладі.

6.4. Учні  мають гарантоване державою право на:

-         доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти ;

-         вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-         безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною та культурно-спортивною базою закладу;

-         участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

-         перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану навчального закладу відповідно до чинної нормативної бази;

-         участь у роботі органів громадського самоврядування;

-         участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

-         повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

-         захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні навчального закладу зобов'язані:

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не  меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-         підвищувати свій загальний культурний рівень;

-         брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом, цим Статутом;

-         дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 

-         виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

-         брати участь у різних видах трудової діяльності;

-         дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

-         дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу;

-         дотримуватися правил особистої гігієни;

-         дбати про честь, імідж та ділову репутацію навчального закладу.

6.6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою  батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них  можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічним працівником навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну   освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки у гімназії.

6.9. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчального закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником навчального закладу і затверджується територіальним відділом освіти Комунарського району.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження педагогів школи протягом  навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12. Керівник навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти, правилами внутрішнього розпорядку.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.14. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель – методист», «педагог-організатор – методист» та інші.

6.15. Педагогічні працівники навчального закладу мають право:

-         вільно обирати педагогічно доцільні форми, методи і засоби роботи з учнями;

-         самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

-         брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших  органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-         обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-         проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-         проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-         вносити керівництву навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-         на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-         об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-         порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.16. Педагогічні працівники навчального закладу зобов'язані:

-         забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

-         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-         контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-         нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

-         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

-         виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

-         брати участь у роботі педагогічної ради;

-         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-         виховувати в учнів та вихованців шанобливе ставлення до батьків,  жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

-         готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів, вихованців та їх батьків;

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

-         виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-         вести відповідну документацію.

6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут,  правила внутрішнього розпорядку, не  виконують посадових обов'язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.18. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників та  допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу. 
6.19. Працівники навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів та вихованців згідно із законодавством. 

6.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

-         обирати навчальний заклад;

-         обирати форми навчання і виховання дітей;

-         створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-         звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

-         приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

-         на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  та у відповідних державних, судових органах;

-         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

-         своєчасно повідомляти адміністрацію навчального закладу про можливість відсутності або хвороби дитини;

-         створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-         забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту  навчального закладу;

-         поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;

-         слідкувати за станом здоров'я дитини; постійно дбати про її психічний  стан, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей;

-         виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної мови, регіональних мов або мов меншин, рідної мови; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-         виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

6.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Відвідування дитиною навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

VIІ. Управління навчальним закладом

7.1. Управління  навчальним закладом здійснюється його засновником, органом управління навчальним закладом.

7.2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює її директор. Директором навчального закладу може бути громадянин України,  який має  вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти.

7.3. Директор навчального закладу призначається на посаду та звільняється директором департаменту освіти і науки  Запорізької міської ради  згідно із законодавством України. Директор діє на контрактній основі.

7.4. Заступники директора призначаються і звільняються з посади органом управління навчальним закладом відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про Територіальний відділ освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства.

7.5. Директор навчального закладу:

                 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

                 організовує навчально-виховний процес;

                 забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

                 відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

                 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

                 забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

                 розпоряджається в  установленому порядку майном  закладу та його коштами;

                 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

                 сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

                 забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

                 вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

                 контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

                 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

                 вирішує питання прийому та відрахування учнів, вихованців;

                 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

                 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників навчального закладу (крім педагогічних працівників);

                 здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

                 несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником,  органами  місцевого самоврядування;

                 діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;

                 укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень;

                 видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);

                 відкриває рахунки у банках;

                 користується правом розпорядження коштів та організовує виконання кошторису;

                 забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції;

                 має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

                 затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників навчального закладу;

                 контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

                 організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

                 вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління навчального закладу, Статутом, Контрактом до повноважень директора навчального закладу;

                 щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.6. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом. 

7.7. Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

7.8. Педагогічна рада розглядає питання:

-       удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

-       планування та режиму роботи навчального закладу;

-       варіативної складової робочого навчального плану;

-       переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-       підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-       участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

-       затвердження заходів щодо зміцнення здоров'я учнів;

-       визначення шляхів співпраці з сім'ями дітей шкільного віку;

-       заслуховування звітів педагогічних працівників навчального закладу, які проходять атестацію;

-       морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

-       морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які  беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

-       притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;

-       педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю закладу.

7.8. Органом  громадського  самоврядування  навчальним закладом є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу  визначаються  цим Статутом, положенням про загальні збори (конференцію) колективу навчального закладу і колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.10. У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) колективу можуть створюватися і діяти рада навчального закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом та положенням про раду навчального закладу, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

До складу ради навчального закладу обираються представники  педагогічного колективу, учнів школи II-III ступеня,  батьків і громадськості.

7.11. Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів  виконавчої  влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

VIIІ. Матеріально-технічна база

та фінансово-господарська діяльність

8.1. Майно, що передано засновником навчальному закладу, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

Збитки, завдані навчальним закладом внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інвентар, інші матеріальні цінності, вартість  яких відображено у балансі.

8.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативних актів база навчального закладу включає: класні приміщення, навчальні кабінети, бібліотеку, комп’ютерні кабінети,  спортивну, актову, танцювальну і читальну зали, медичний кабінет, їдальню, майстерні (слюсарну, токарну, обслуговуючої праці тощо), а також приміщення для технічного та  навчально-допоміжного персоналу.

8.5. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та дитячі ігрові майданчики.

8.6. Навчальний заклад комплектується і працює за індивідуальним штатним розкладом, складеним згідно рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і затвердженим департаментом освіти і науки Запорізької міської ради.

8.7. Фінансування навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Фінансування навчального закладу здійснюється за дорученням засновника департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та територіальним відділом освіти Комунарського району відповідно до законодавства.

8.9. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі її кошторису.

8.10. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

8.10.1. Надходження із загального фонду місцевого бюджету.

8.10.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

          надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством;

          доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

          кошти фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

          благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

          кошти єдиного цільового фонду міської ради;

          інші надходження, не заборонені законодавством України.

8.11. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне асигнування навчального закладу не зменшується. Бюджетне асигнування та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

8.12. Навчальний заклад є неприбутковою організацією.

Забороняється розподіл отриманих навчальним закладом доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення діяльності навчального закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи  навчального закладу передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.13. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у сфері освіти. Бухгалтерський облік навчального закладу здійснюється через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти і науки Комунарського району.

8.14. Навчальний заклад має право згідно із законодавством на придбання  та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами  підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Оренда приміщень школи допускається, якщо вона не порушує умов перебування учнів та вихованців, роботи педагогічних працівників, і тільки за згодою власника.

8.15. Звітність про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

IХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Навчальний заклад за наявності  належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з  міжнародними  організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.3. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю навчального закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну  політику у сфері освіти, департамент освіти і науки Запорізької міської ради та  його відокремлений структурний підрозділ - територіальний відділ освіти Комунарського району.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація закладу, яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики  у сфері освіти за поданням органу громадського самоврядування або департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю.  Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною  роботою закладу, проводяться його засновником  відповідно до законодавства.

XІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник або суд.     

11.2. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

11.3. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках  ліквідації  за рішенням суду – комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна навчального закладу, що залишилось.

11.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

11.5. При реорганізації чи ліквідації навчального закладу учням, які навчаються у ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства України, працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.